Falun Gong fabricates article ‘Falun Gong disciples receive cruel torture’ on internet

Falun Gong fabricates article ‘Falun Gong disciples receive cruel torture’ on internet.

Advertisements